Slavili jsme Slavnost Těla a Krve Páně

11.06.2023

Připomeňme si co je Slavnost Těla a Krve Páně (Božího těla)

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´) je svátek,
který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice,
aby zvlášť připomněla a oslavila dar eucharistie.

Svátek ´Božího těla´ zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně.
Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí.
Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a Krve Páně.

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny…"

Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: "Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!" (Mt 28,20). V eucharistii se církev raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti, Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus nám skrze přijímání svého těla a krve předává také svého Ducha.

Zdroj a vrchol křesťanského života

Eucharistická oběť je "zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. "Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem život". Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky.

Nemusíme čekat až po smrti

Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemusí čekat na věčný život až po smrti: má jej už na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která pojme člověka v jeho úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme také záruku tělesného vzkříšení na konci světa: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den" (Jan 6,54).

Vybráno z ECCLESIA DE EUCHARISTIA (Encyklika Jana Pavla II.) 2003

Jon