Výzva k účasti na Synodě

20.02.2022

Milí farníci, dovolujeme si Vám přinést oznámení pana faráře ohledně zapojení se nás farníků do probíhající Synody.

Abychom lépe pochopili její význam, přinášíme zde ještě na úvod krátké vysvětlení k pochopení celé záležitosti. 

"Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním.  Nejde zde v prvé řadě o dovednou organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů. Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu." Text převzat z letáčku Základní informace.

Prostudujte si prosím níže uvedené náměty a ve vhodných chvílích doma, při setkáních s blízkými přáteli zkuste některé společně prohovořit a popřemýšlet nad jejich významem pro Váš život v církvi a místním společenství. Budeme rádi, když i na kousku papíru přispějete svým názorem, myšlenkou nebo postřehem do upravené kasičky, která je umístěna v našem kostele vzadu, u plakety Msgre. ThDr. Josefa Moštěka. 

Děkujeme, redakce.   

SYNODNÍ TÉMATA:

Kdo do církve patří, kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod?

Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať úmyslně a nebo prakticky?

Naslouchání - komu dluží místní církev naslouchání? Jak jsou přijímání laici, zvláště mladí lidé a ženy ?

Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?

Dialog s církvi - laici, zasvěcené osoby, kněží, kontakt věřících s biskupem a dalšími - komunikace v církvi, živá a nebo písemná, korespondenční a podobně.

Slavení - společně, jak se můžeme zapojit, modlitba, katecheze - rozjímání, přednášky, výuka příležitostná a nebo pravidelná, vzdělávání dospělých - diskuze

Pastorace: liturgie (větší zapojení laiků, věřících, čtení, spolupráce- vedení modlitby, zapojit se v místním společenství - mladí, starší, senioři.